Chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn khoa học cơ bản

Chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn khoa học cơ bản

1. Chức năng

      Bộ môn Khoa học Cơ bản trực thuộc Ban giám hiệu Nhà trường, có chức năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được Nhà trường giao về các môn: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Pháp luật, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục Thể chất, Tin học và Tuần giáo dục công dân, học sinh sinh viên. Phối hợp với các bộ môn và các phòng chức năng trong Nhà trường tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu Nhà trường làm tốt công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường, xây dựng Bộ môn vững mạnh toàn diện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chương trình nội dung, thời gian, chất lượng Đào tạo các môn học Nhà trường giao. Chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhà trường về công tác giáo dục đào tạo.

2.2. Tổ chức xây dựng, đổi mới và hoàn thiện nội dung, chương trình, môn học. Thường xuyên cập nhật những kiến thức, tri thức và những thông tin mới vào giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo. Tiến hành biên soạn, chỉnh sửa giáo trình và tài liệu lưu hành nội bộ cho các môn học còn đang sử dụng sách giáo khoa của Bộ.

2.3. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ; cải tiến sáng kiến kinh nghiệm  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Quản lý, bảo quản sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo phương châm: Hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

2.4. Thường xuyên đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh để đạt mục tiêu dạy học.

2.5. Làm tốt công tác quản lý,  giáo dục và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trong Tổ Bộ môn về : Về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm. Hằng năm, có kế hoạch tổ chức cho giảng viên đăng ký thực hiện nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí về nghiệp vụ sư phạm của giảng viên trung cấp chuyên nghiệp.

2.6. Tham gia tích cực các hoạt động chung của Nhà trường; phối hợp với các phòng chức năng và tổ bộ môn trong Nhà trường tổ chức quản lý, giáo dục học sinh sinh viên ở trường và thực tập tại bệnh viện.

2.7. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương  kịp thời những giảng viên có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy; báo cáo lên trên đúng quy định.

Ban Thông tin - Truyền thông Nhà trường