Sứ mạng - Tầm nhìn Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

Sứ mạng - Tầm nhìn Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

I. Sứ mạng:

       Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội có sứ mệnh là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo qui định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội khối ngành sức khoẻ và ngôn ngữ; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ, hợp tác với các cơ sở trong nước và quốc tế để đào tạo phát triển nguồn nhần lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân, phát triển đất nước.

II. Tầm nhìn:

Phát triển thành cơ sở đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao tại Hà Nội và cả nước, là lựa chọn tin cậy của người học, đơn vị sử dụng nhân lực và xã hội.

Giá trị cốt lõi:

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Sáng tạo – Hiệu quả”. Phát huy nội lực, mở rộng hợp tác và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu xã hội Tỷ lệ học sinh ra trường có việc đúng nghề đào tạo cao là giá trị cốt lõi của Nhà trường.

Triết lý giáo dục:

Thực học – Thực hành – Thực danh – thực nghiệp”; ” Người học làm trung tâm” .