Phòng chức năng

Phòng chức năng

16:13 - 19/08/2021

Phòng Quản trị – Công tác học sinh - Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội

Phòng Quản trị – Công tác học sinh (QT- CTHS) được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ -TCĐD ngày 22/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà...

Xem thêm

16:10 - 19/08/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 148a/QĐ -TCĐD ngày 04/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Xem thêm

11:44 - 19/08/2021

Phòng Tài chính Kế toán Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội theo Quyết định số...

Xem thêm

11:41 - 19/08/2021

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 ( nay được đổi tên thành phòng đào tạo Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội

Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ -TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1.

Xem thêm

11:34 - 19/08/2021

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Quy chế này quy định về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: Tổ chức đào tạo, đánh giá...

Xem thêm

11:30 - 19/08/2021

Phòng Tổ chức Hành chính - Trường cao đẳng y Hà Nôi I

Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 01a/2010/QĐ-TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội.

Xem thêm