Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

 

 

BS CKII. NGUYỄN HỒNG HẢI

HIỆU TRƯỞNG

Số điện thoại: 0963.591.912

Email: haiykhn.1962@gmail.com

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách:

Công tác tuyển sinh; Giáo dục đào tạo; Thông tin - truyền thông;

 Tài chính - nhân sự; Thi đua - khen thưởng; Hợp tác đối ngoại. 

 

ThS. Tống Thị Sự

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số điện thoại: 0904.151.747

Email: tongsutcy@gmail.com

Trực tiếp phụ trách các phòng chức năng, nghiệp vụ:

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Phòng Đào tạo - Khảo thí,

Phòng Quản lý học sinh - sinh viên, Phòng Tài chính - Kế toán.

 

BS. NGUYỄN ĐÌNH BÌNH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số điện thoại: 0947.876.872

Email: bsdinhbinh@gmail.com

Trực tiếp phụ trách: Bộ môn; 

TT Thực hành - Thí nghiệm và cơ sở thực hành nghề nghiệp.

 

 

Phòng TT - TT - TS

 

Nguyễn Ngọc Ánh