Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng

Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 2022 ĐẾN 2027

Ban giám hiệu, Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên Trường Cao đẳng Y khoa Hà nội cam kết:

  1. Lấy người học làm trung tâm trong tất cả các hoạt động đào tạo của Nhà trường. 
  2. Thực hiện tổ chức giáo dục - đào tạo dựa trên năng lực trong tất cả các khâu (xây dựng chương trình, phương pháp dạy - học và đánh giá kết quả).
  3. Thường xuyên rà soát, biên tập cập nhật chương trình, tài liệu, đổi mới phương pháp dạy - học, đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao theo chuẩn Quốc gia và Khu vực.
  4. Kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà trường hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đạt chuẩn có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực thực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác - chuyên môn, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt.
  5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo đáp ứng qui định của bộ tiêu chuẩn danh mục thiết bị đào tạo theo chuẩn qui định và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
  6. Tăng cường củng cố và xây dựng hệ thống bệnh viện thực hành, chất lượng đào tạo thực hành bệnh viện. Có 4 bệnh viện thực hành đảm bảo lưu lượng từ 500 đến 600 học sinh, sinh viên thưc tập.
  7. Thiết lập, vận hành và phát triển hệ thống đảm bào chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
  8. Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, bệnh viện, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong đào tạo và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

BSCKII Nguyễn Hồng Hải

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022 - 2023: 

Xem chi tiết: Tại đây

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2023 - 2024: 

Xem chi tiết: Tại đây