Chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn Kỹ thuật y học

Chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn Kỹ thuật y học

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Kỹ thuật Y học:

  1. Chịu trách nhiệm đào tạo Cao đẳng chính qui chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh. Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn kỹ thuật viên 3 tháng, 6 tháng.
  2. Xây dựng chương trình chi tiết, kế hoạch giảng dạy, học tập phù hợp với chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
  3. Tổ chức biên soạn giáo trình, giáo án, câu hỏi thi tự luận, trắc nghiệm môn học, đánh giá kết quả học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
  4. Tham gia nghiên cứu khoa học, viết các chuyên đề khoa học, tham gia các hội thảo khoa học. Đề ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng giảng dạy.
  5. Tham gia công tác lâm sàng tại các khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đa khoa nơi nhà trường gửi sinh viên đến thực tập trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
  6. Tham gia các phong trào thi đua của nhà trường, các tổ chức đoàn thể
  7. Quản lý tài sản, trang thiết bị dạy học được nhà trường giao cho. Quản lý chặt chẽ, xử lý đúng qui định về nguồn và chất thải phóng xạ trong quá trình dạy thực hành.
  8. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu phân công.

Ban Thông tin - Truyền thông Nhà trường