Chức năng và nhiệm vụ của bộ môn y học cơ sở

Chức năng và nhiệm vụ của bộ môn y học cơ sở

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Y học cơ sở:

  1. Chịu trách nhiệm đào tạo các môn Y học cơ sở cho tất cả các đối tượng trong mã ngành chăm sóc sức khỏe của nhà trường.
  2. Xây dựng chương trình chi tiết, kế hoạch giảng dạy, học tập phù hợp với chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
  3. Tổ chức biên soạn giáo trình, giáo án, câu hỏi thi tự luận, trắc nghiệm môn học, đánh giá kết quả học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
  4. Tham gia nghiên cứu khoa học, viết các chuyên đề khoa học, tham gia các hội thảo khoa học. Đề ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng giảng dạy.
  5. Tham gia, phối hợp chặt chẽ với các bộ môn khác để biên soạn giáo trình giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu về kiến thức cho các đối tượng đào tạo của nhà trường.
  6. Quản lý tài sản, trang thiết bị dạy học được nhà trường giao. Quản lý giáo án, câu hỏi và đáp án của giáo viên giảng dạy các môn học.
  7. Tham gia các phong trào thi đua của nhà trường và các tổ chức đoàn thể.
  8. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu phân công.

Ban Thông tin - Truyền thông Nhà trường