Chức năng và nhiệm vụ phòng công tác học sinh sinh viên

Chức năng và nhiệm vụ phòng công tác học sinh sinh viên

1. Chức năng

       Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý học sinh; công tác giáo viên chủ nhiệm; tư vấn học tập, giáo dục tuyên truyền; dịch vụ sinh viên chính sách sinh viên; tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm. ..

2. Nhiệm vụ

2.1. Phối hợp với Phòng quản lý Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các phòng chức năng khác và các bộ môn trong Trường trong các việc:

- Giải quyết các trường hợp bảo hiểm tai nạn thân thể cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu khóa cho học sinh sinh viên” vào đầu năm học và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có nội dung truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

2.2.  Phối hợp với phòng quản lý Đào tạo, Phòng Tài chính kế toán tiến hành phân loại học sinh, sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khoá học theo từng đối tượng, cụ thể:

- Đề xuất công tác xét điểm rèn luyện cho học sinh, sinh viên theo định kỳ.

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trong học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Cử Ban cán sự các lớp, làm thẻ, phù hiệu cho học sinh, sinh viên trong Trường.

- Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên, làm đầu mối giải quyết và trả lời các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên, theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

- Định kỳ tổ chức tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên...

Ban Thông tin - Truyền thông Nhà trường