Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

1. Chức năng

 Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Bộ môn tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý công tác hành chính, tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, thanh tra pháp chế, an ninh nội bộ, thi đua, công tác an ninh và bảo vệ, công tác quản trị - đời sống. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức, cán bộ và chính sách

- Nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám hiệu xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động  của Trường theo quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu trong việc tiếp nhận, điều động, đề đạt, bổ nhiệm cán bộ nội bộ, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các nhiệm vụ theo đúng quy trình, hướng dẫn của Các bộ, ngành , địa phương.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hàng năm về chuyên môn, quản lý nhà nước, chính trị, tin học, ngoại ngữ, v.v

- Thực hiện theo văn bản Nhà nước về các chế độ tiền lương, tiền trực, các phụ cấp (trách nhiệm, độc hại, đứng lớp, v.v…), nghỉ chế độ, chuyển hạng, nâng hạng, thi tuyển cán bộ, giảng viên, người lao động, bảo hiểm xã hội, v.v…

2.2. Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, an ninh - bảo vệ chính trị nội bộ

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng trong Trường theo  đúng quy định, tiêu chuẩn của Luật thi đua-khen thưởng, quy định của Trường.

- Kỷ luật: Thực hiện theo Bộ Luật Lao động.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trường khi làm thủ tục xuất nhập cảnh đi công tác, du lịch nước ngoài.

2.3. Công tác hành chính và báo cáo

- Gửi đi và tiếp nhận công văn, giấy tờ, tài liệu đến, lưu trữ tài liệu, công văn, đánh máy, phụ trách liên lạc, điện thoại.

- Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức, cán bộ, v.v…theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

2.4. Công tác Quản trị và đời sống

-  Quản lý các công trình, nội thất, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cung cấp điện phục vụ các hoạt động thường xuyên và đột xuất của Trường:

+ Quản lý và khai thác tài sản, cơ sở vật chất của Trường đúng pháp luật, có hiệu quả đảm bảo các hoạt động thường xuyên và đột xuất của Trường. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, triển khai thực hiện việc xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm, điều chuyển tài sản trong Trường.

+ Xây dựng các nội quy, quy chế trong việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của Trường, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.Xây dựng các quy định và tổ chức thực hiên trong công tác bảo vệ Nhà trường, trật tự an ninh trong Trường, vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh:

-  Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và thiên tai:

+ Xây dựng các nội quy, quy định để thực hiện tốt các lĩnh vực nêu trên.

+ Tổ chức thực hiện các công việc trên khi được phê duyệt.

- Tham mưu, giúp cho Ban giám hiệu Nhà trường tổ chức tốt các hoạt động bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường nhân các ngày lễ, tết, hiếu, hỉ…

- Tham gia giảng dạy chuyên môn, các hoạt động Đảng, Đoàn thể v.v…

Ban Thông tin - Truyền thông Nhà trường