Chức năng và nhiệm vụ phòng thông tin truyền thông tuyển sinh

Chức năng và nhiệm vụ phòng thông tin truyền thông tuyển sinh

1. Quy định chung

      Phòng Truyền thông và Tuyển sinh là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội, mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Quy chế hoạt động của Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội và các văn bản pháp luật về công tác giáo dục, đào tạo nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Chức năng

      Phòng Truyền thông và Tuyển sinh có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến truyền thông, tuyển sinh, quản trị thương hiệu và tư vấn giới thiệu việc làm của Nhà trường và một số nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

3. Nhiệm vụ

3.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hoạt động truyền thông, tuyển sinh của Nhà trường;

3.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ;

3.3. Hoạt động truyền thông:

- Tìm kiếm, thu nhận, biên tập thông tin, hình ảnh từ các đơn vị, bộ phận Nhà trường đăng tải lên trang Website, Facebook.

- Cung cấp thông tin, hình ảnh ra bên ngoài cho các cơ quan truyền thông khi được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

- Tổ chức, quản lý, duy trì các công cụ hỗ trợ, thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thông tin, truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch, tổng kết kế hoạch và thực hiện chức năng báo cáo kết quả hoạt động thông tin, truyền thông định kỳ, đột xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

* Hoạt động truyển sinh:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và chiến lược phát triển của Nhà trường theo từng giai đoạn.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng Đề án tuyển sinh trình Hiệu trưởng phê duyệt; Tổ chức triển khai Đề án tuyển sinh đạt số lượng và chất lượng theo kế hoạch.

- Lập kế hoạch tư vấn và phối hợp với các phòng, bộ môn, trung tâm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đã đề ra.

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh cho cán bộ, giáo viên, người lao động trong Trường và đội ngũ tham gia tư vấn tuyển sinh hàng năm: cán bộ tư vấn; chuyên viên; cộng tác viên HSSV…

- Đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh các hệ của Nhà trường theo văn bản hướng dẫn của các cấp.

- Mở rộng hợp tác, liên kết với các đơn vị ngoài trường nhằm tiếp cận, thu hút nguồn dữ liệu tuyển sinh.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên để tổ chức xét tuyển theo đúng quy định về công tác tuyển sinh doBộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.

-  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hành chính, dự kiến điểm chuẩn trình Hội đồng tuyển sinh xét duyệt, lưu trữ hồ sơ đảm bảo an toàn, thuận tiện việc tra cứu.

- Chủ động liên kết với các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; trung tâm đào tạo; giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; các Trường trung học phổ thông, tuyên truyền phối hợp liên kết công tác tuyển sinh.

-  Lập báo cáo về công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

- Thường trực Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị tuyển sinh hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất phương hướng biện pháp tuyển sinh cho năm tiếp theo.

- Là đầu mối liên kết với các đối tác, đơn vị làm công tác tuyển sinh và đào tạo ngoài trường.

 

Ban Thông tin - Truyền thông Nhà trường