Cơ cấu tổ chức phòng kế toán tài chính

Cơ cấu tổ chức phòng kế toán tài chính

hòng Tài chính - Kế toán/ Email: ketoan@htnc.edu.vn

Điện thoại0466823031

Trưởng phòng:

CN.Nguyễn Thị Vân Anh

01698745555

Chuyên viên

CN Nguyễn Thị Lương

0982747820

Chuyên viên

CN Phạm Thị Huế

01649630471