Kết quả hệ sơ cấp

Kết quả hệ sơ cấp

khai giảng lớp kỹ thuật viên răng hàm mặt

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021 theo chỉ tiêu định mức được giao. Bên cạnh các lớp đào tạo nghề dài hạn như dược, điều...

Xem thêm